New Export Spectra Of Reference Materials

habarlar

Salgy materiallarynyň täze eksport spektri

Recentlyakynda, halkara işewürlik standart materiallar (Sample) merkezi, Hegang Serbiýa Topary bilen eksport buýrugyna üstünlikli gol çekdi, bu halkara nusgawy işewürligiň "nol" öňe gidişligini we halkara bazarynyň ösen ösüşini we ýerleşişini görkezýär. irki etap.Onlaýn we awtonom, bazary giňeltmek üçin dürli serişdeler.Prototip eksporty üçin içerki bazardaky halkara işewürlik bölümi, alibaba halkara derejesini, ILAC halkara laboratoriýa akkreditasiýa hyzmatdaşlygy guramasy, Google Iňlis web sahypalary, halkara söwda sergisine gatnaşmak we halkara bazary ösdürmek, seriýalar gurmak üçin amatly ahyrky ulanyjyny gözleýän binýat platformasy.Adaty kärdeşlerine kömek etmek üçin özara maslahat bermek.Halkara bazary içgin öwrenensoň, Halkara Işewürlik Bölümi halkara standart nusga bazaryndaky kärdeşleri bilen habarlaşmak üçin başlangyç etdi we özara agentligiň modeli arkaly özara maslahat bermegi we özara jogap bermegi teklip etdi.Häzirki wagtda institut institutyň ýokary tehnologiýa boşlugyny ödemek we adaty eksport eksport işini ösdürmek üçin güýçli itergi berýän birnäçe halkara standart nusga öndürijileri bilen agent niýetine ýetdi.Eksporty ösdürmek üçin hyzmaty gowulandyrmak, takyk jikme-jiklikler.Dil tapawudy we hytaý standart nusga şahadatnamalarynyň halkara bazarynda ýoklugy bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin, standart maddalar gözleg merkezi we Halkara işewürlik bölümi, ähli eksport standart nusgalary öwrenmek üçin iki dilli hytaý we iňlis şahadatnamalaryny bilelikde işläp düzdi.Bu jikme-jiklikleriň kämilleşdirilmegi daşary ýurtly müşderileriň kanagatlanmasyny ep-esli ýokarlandyrdy we institutyň berk, jogapkärli, takyk we täsirli keşbini üstünlikli ýola goýdy.Ilkinji halkara işini üstünlikli eltmek institutyň halkara bazaryndaky täsirini giňeltmek we halkara işewürliginiň üznüksiz ösmegine ýardam bermek üçin oňat esas döretdi.Geljekde, ýokary derejeli ýolbaşçylaryň goldawy we goldawy bilen, Standart materiýa institutynyň (Sample) halkara işewürlik bölümi innowasiýa güýjüni ýokarlandyrar, hyzmatyň hilini ýokarlandyrar we has giň bazara çykmaga çalyşar!


Iş wagty: 31-2022-nji mart