About Us

Biz hakda

KOMPANI .A PROFILE

aboout

Şandong instituty Metallurgiýa Ylymlar Co. metal we metal däl materiallaryň synag işleriniň seljermesi, metal we metal däl materiallaryň derňew tehnologiýasyny wagyz etmek, metallurgiýa derňewiniň zehinini ösdürmek möhüm bölümleriň biridir.Institut Milli akkreditasiýa laboratoriýa kwalifikasiýasyny (NO.CNAS L1461) we maglumat materiallaryny öndürijiniň akkreditasiýa kärini (NO.CNAS RM0012) aldy.

Milli metallurgiýa salgylanma materiallary hökmünde, gara reňkli metaldan ýasalan materiallar, kesgitlenen ösüş we satuw bölümleri.Bu gözleg instituty, metallurgiýa, reňkli metallar, kömür, himiýa senagaty, daşky gurşaw we ş.m. bilen baglanyşykly 50 ýyldan gowrak taryhy öz içine alýar, görnüşleriň gara metallar, reňkli metallar, kömür we koks ýaly metallurgiýa çig maly bar. şol sanda himiki derňew, spektral derňew, standart çözgüt, salgylanma materiallaryna we beýleki hünär ülňülerine laýyklykda fiziki metallografiki nusga.Işlenip düzülen 1000-den gowrak maglumat materiallarynyň arasynda 100-den gowrak milli birinji derejeli maglumat materiallary we 1000-den gowrak senagat materiallary bar.

about
factory-about (4)
factory-about (1)
factory-about (5)
factory-about (3)
factory-about (2)

BIZIÜSTÜNLIKLER

about1

Şandong instituty Metallurgical Science Co., Ltd. ilki bilen senagata we oba hojalygyna hyzmat edýän synag stansiýasy hökmünde ýerleşdirildi.1999-njy ýylda Jinan Iron and Steel Group-a goşuldy we welaýatda kärhana toparyna giren ilkinji ylmy gözleg instituty boldy.Şandong metallurgiýa pudagynda täze materiallar, täze senetler, täze tehnologiýa ösüşi uly goşant goşdy, welaýat partiýasy komiteti tarapyndan welaýat häkimligi "ylym we bilim xing lu" ösen kollektiwiň hormatly adyny hemişe "welaýat" hökmünde sylaglady. ylmy gözlegler "," ýokary tehnologiýaly kärhana "we" ösen ýokary tehnologiýaly kärhanalar "," milli ylym we tehnologiýa komissiýasy esasy goldaw meýilnamasy taslama tehnologiýasyny goldaýan edara ", Şandong welaýatynda we welaýat metallurgiýa ylym we tehnologiýa ösüş baýragy .Indi üç sany dolandyryş dolandyryş bölümi, ýedi iş bölümi, Şandong metallurgiýa önüminiň hiline gözegçilik we gözegçilik stansiýasynyň bir buhgalteriýa bölümi we Şandong Metallurgiýa Magazineurnalynyň redaksiýa bölümi bar.

“Shanye” gözleginiň esasy işi, adaty maddalary we üçünji tarap synag hyzmatlaryny ösdürmegi öz içine alýar.(metal materialdan himiki kompozisiýa synagy, mehaniki häsiýetleri barlamak, material näsazlygynyň derňewi, päsgelçiliksiz synag, ölçeg kalibrlemesi), adaty madda / nusga, synag ukybyny barlamak we beýleki ugurlar, RMP, ISO / IEC 17025 akkreditasiýa, CMA, CAL, PTP we başga-da köp kär.

Dag we metallurgiýa gözlegleri, senagatyň strategiki ösüşini goldaýan dag polat toparyna gönükdirilendir, institut soňky ýyllarda amala aşyrdy, Milli Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň fakel meýilnamasy we kiçi we orta kärhana innowasiýa gaznasy taslamasy we şandong welaýatynda jinan we Liksiýa etrap ylym we tehnologiýa meýilnamasy taslamalary, tehniki güýç köp, iň täze ylmy gözleg strategiýasy, ýokary derejeli zehinler ýygnanan, güýçli bazar duýgusy, ykdysady peýdasy gowy.Kompaniýanyň 110-dan gowrak işgäri bar, kollej derejesi ýa-da ondan ýokary derejesi 90% -den ýokary, ýokary hünärli we tehniki işgärler bolsa 40% -den gowrak.Onuň iş ugurlary metallurgiýa, tehnika, ýel energiýasy, magdançylyk, gurluşyk, himiýa senagaty we beýleki pudaklary öz içine alýar.

Kärhananyň "ylym ýarmarkasy, täsirli we takyk" ruhuna eýerýän dag we metallurgiýa gözlegleri, "müşderi üçin bu ynamy iň ýokary tehnologiýa innowasiýasy we ösüş" gollanma hökmünde kärhananyň esasy gymmatlyklary, giňişleýin, üznüksizdir. Tehnologiýanyň, önümleriň we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we geljekde organiki taýdan ylmy gözlegleriň ýygyndysyny döretmek, senagat klasteriniň meşhur içerki öňdebaryjy şandongda birinji orunda durýar.

about2