Leaders Of The Group Dispatching Institute Organized And Held a Cadre Meeting

habarlar

Topar iberiş institutynyň ýolbaşçylary kadrlar ýygnagyny guradylar we geçirdiler

8-nji oktýabrda topar meýilnamasy, ýolbaşçy gurama instituty kadrlary çalt ýerine ýetirer, partiýa komitetiniň sekretary, başlyk ýoldaş BoTao 8-nji oktýabrda konferensiýanyň çykyş ruhuny meýilleşdirip, ähli kadrlardan we işçilerden söweşmegi haýyş eder. Her maksat wezipesini ýerine ýetirmek üçin ýokary hilli “peýdaly” söweşden doly akymyň möhüm ugry.Innowasiýa maýa goýumlaryny köpeltmek, hil dolandyryşyny güýçlendirmek, ýokary hilli ösüşiň esasy äheňine düşünmek, gözleg we maýa goýumlaryna, üstünlikleriň hiline we üýtgemegine üns beriň.Gözleg we çykdajylar geçen ýylky girdejiniň takmynan 12% -ini emele getirdi.Ilkinji milli innowasiýa platformasy - milli ýöriteleşdirilen täze "Kiçijik äpet" kärhana, şeýle hem "Jinan Service Industry Innovation Centre"."Metallurgiki gaty galyndylary hemmetaraplaýyn peýdalanmak seriýasy standart gözleg we synag hyzmat platformasy" taslamasy 2019-njy ýylyň Quancheng senagatynyň öňdebaryjy zehin goldaw maksatnamasynyň (innowasiýa topary) orta möhletleýin bahasyny üstünlikli geçdi.2021-nji ýylda 2 sany ygtyýarly oýlap tapyş patenti, 5 sany peýdaly model patenti we 1 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy aldy.Milli standartlaryň 3, 4 pudak standartlarynyň paýlanyşy.Kwalifikasiýa taslamasynyň gurluşygyny giňeltmek.Duringylyň dowamynda 5 bölüm has giň tehniki diapazon we has güýçli iş mümkinçilikleri bilen 400-e golaý elementiň kwalifikasiýasyny giňeltmek we täzeden baha bermek işini tamamlady."Täze pikleri sürmek, tutuş syýahaty alyp barmak" atly güýzki hüjüm kampaniýasy başlandy.Çuňňur tejribe "dokuz täze" baha döretmek ulgamy, dinamiki täze pikiri amala aşyrmak üçin "dinamiki üýtgeşmä", polda "güýz hüjümleri" ähli nawigasiýa ýoluna ýolbaşçylyk edip, maksat täze bolar. belentlikler, partiýa gurmak we kärhanany ösdürmek, howpsuzlyk ukybyny ýokarlandyrmak, 19 söweş missiýasyna bölünen dört sany uly taslama esasy dolandyryş bölümine üns bermek, bazar potensialyny öwreneris, ykdysady ösüşiň täze ugurlaryny ösdüreris, öseris innowasiýa we netijelilik ukyby we ýyllyk maksatlaryň göwnejaý ýerine ýetirilmegini üpjün etmek.Bazaryň kuwwatyny tapyň, senagat gurluşy kem-kemden halkaralaşmagy arassalaýar.Önüm gözleglerinden we ösüşinden, tehniki hyzmatlardan, marka marketinginden we ş.m. halkara pozisiýasyna ýetmek üçin halkara bazary goldaň, adaty material hyzmatdaşlygyny, import we eksport işini daşary ýurt kärhanalaryny işjeň gözläň.Marka."Shanye Research" marka marketing bazary, ýönekeý önüm we hyzmat satuwyndan marka satuwyna çenli ýokarlandyrmak, işgärleriň hiline, önümiň hiline we beýleki marka şekillendirişine we gowulaşmagyna ünsi jemleýär.Endokary derejeli.Bazar segmentasiýasy, tapawutlandyrylan hyzmatlary hödürlemek, teklip edilýän "daşky gurşawy goramak üçin butler" hyzmaty we "enelik äheňli" ölçeg hyzmaty, ýokary derejeli ösüş ýoluny döretmek üçin hyzmat derejesini jikme-jik ýokarlandyrmak.Önümçiligiň çuňňur integrasiýasy, pudagyň täsirini giňeltmek Akademiki aragatnaşyk ýygnagynyň döredilmeginiň 60 ýyllygyna açylan guramaçylyk instituty we bu pudakda milli tanymal hünärmenler, esasy müşderiler we uniwersitet gözleg institutlary, kooperatiw bölümleri, Aragatnaşygyň çuňlugy, akademiki alyş-çalyş we bazaryň ösüşi organiki integrasiýa, pikirleniş gözleg otlusyndan ylham almak, bazaryň dinamiki ýagdaýyny seljermek, innowasiýa sinergiýasyny döretmek üçin senagatyň, uniwersitetleriň we gözleg institutlarynyň çuňňur birleşmegi diňe bir gowulaşmaýar; Institutyň esasy bäsdeşlik ukyby, pudagyň täsirini giňeldýär, şeýle hem işgärleriň çeşme güýjüni ýokarlandyrýar we institutyň 1 milliard ýuan kärhanasynyň maksadyna ýetmek we bir asyrlyk güýçli öňe gitmek üçin berk binýat döredýär. kärhana.Akademiki alyş-çalyşlar arkaly pudagyň ösüş ugruna ýolbaşçylyk etmek.Tehnologiki ünsi emele getirmek, pudagyň iň täze tehnologiýasyny özleşdirmek, pudagyň ösüş tendensiýasyna ýolbaşçylyk etmek we senagat tehnologiýasy pudagynda “SANYE Research” -iň sesini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmak üçin yzygiderli tematiki akademiki alyş-çalyşlar (seminarlar) gurnalýar.Müşderiniň gadyry bilen marketing.Müşderilere minnetdarlyk ýygnagyny yzygiderli geçiriň, müşderi bilen aragatnaşyk ulgamyny dörediň, aragatnaşyk kanallaryny düzüň we pudagyň we müşderileriň soňky tendensiýalary bilen tanyş boluň.Müşderiniň çeşmelerini paýlaşyň, her tabagyň bazar potensialyny gazyň we müşderileri hasam baglanyşdyryň.Institutyň täze pudaklary ösdürip ýetişdirmek we gözlegleri we ösüşi gowulandyrmak üçin binýady döredýän çeşme binýadyny döretmek üçin giň senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy amala aşyrylar.Ylmy gözleg institutlary, uniwersitetler we beýleki ýokary tehnologiýaly bölümler bilen şahamça gurluşygy, senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy şertnamasyny döretmek, hyzmatdaşlygy we gymmaty kesgitlemek, üstünliklere baha bermek, üstünlikleriň üýtgemegi ýaly dürli usullar arkaly hyzmatdaşlyk, ylmy özgerişleri amala aşyrmak we tehnologiki üstünlikler we täze pudaklary ösdürmek;Ikinjiden, zehin meselesini çözmek üçin tehniki işgärleri ösdürip ýetişdiriň;Üçünjisi, institutyň öz “çylşyrymly” tehnologiýasyny ösdürmek, ylmy gözlegleriň derejesini we meseleleri çözmek ukybyny ýokarlandyrmak we instituty ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip biljek tehniki hyzmat kärhanasyna öwürmek.


Iş wagty: 14-nji mart -2022