Implementation of spiked recovery experiments and calculation of recovery rates

habarlar

Gaýtalanan dikeldiş synaglaryny geçirmek we dikeldiş derejelerini hasaplamak

Dikeldiş synagy “gözegçilik synagy” görnüşidir.Derňelýän nusganyň bölekleri çylşyrymly we doly düşnüksiz bolanda, nusga ölçelen komponentiň belli bir mukdary goşulýar we soňra goşulan komponentiň mukdar taýdan dikeldilip bilinjekdigini ýa-da yzygiderli ýalňyşlygyň bardygyny anyklamak üçin ölçelýär. derňew prosesi.Alnan netijeler köplenç “göterimiň dikeldilmegi” ýa-da gysgaça “dikeldiş” diýlip atlandyrylýan göterim hökmünde aňladylýar.Düwürtikli dikeldiş synagy himiki derňewde umumy synag usulydyr we hiliň möhüm guralydyr.Dikeldiş analitiki netijeleriň takyklygyny kesgitlemek üçin mukdar görkezijisidir.

Gaýtalanan dikeldiş, belli bir mazmuna (ölçenen komponent) boş nusga ýa-da belli bir mazmunly belli bir fonda goşulanda we kesgitlenen usul bilen ýüze çykarylanda, mazmunyň (ölçenen bahanyň) goşulan gymmata bolan gatnaşygydyr.

Düwürtikli dikeldiş =

Goşulan baha 100 bolsa, ölçenen baha 85 bolsa, netijede dikeldilen dikeldiş diýlip atlandyrylýan 85% dikeldiş tizligi bolýar.

Dikeldişler mutlak dikeldişleri we degişlilikde dikeldişleri öz içine alýar.Absolýut dikeldiş gaýtadan işlenenden soň derňew üçin ulanyp boljak nusganyň göterimini barlaýar.Sebäbi gaýtadan işlenenden soň nusganyň ýitirilmegi bolýar.Analitik usul hökmünde, mutlak dikeldiş, adatça kabul ederlikli bolmak üçin 50% -den köp bolmaly.Bu, ölçenen maddanyň mukdar taýdan goşulan boş matrisa, bejergiden soň standartyň gatnaşygydyr.Standart gönüden-göni suwuklandyrylýar, şol bir bejergi ýaly önüm däl.Şol bir zat bolsa, diňe işlemek üçin matrisa goşmaň, munuň bilen goralýan köp täsir ediji faktorlar bolup biler we şonuň üçin mutlak dikeldiş synagynyň asyl maksadyny ýitirip biler.

Gaty aýtsak, degişlilikde dikeldişiň iki görnüşi bar.Biri dikeldiş synagy usuly, beýlekisi bolsa dikeldilen synag nusgasy.Öňküsi, ölçenen maddany boş matrisa goşmak, adaty egrilik hem birmeňzeş, bu hili kesgitleme has köp ulanylýar, ýöne adaty egriniň birnäçe gezek kesgitlenýändigine şübhe bar.Ikinjisi, matrisada goşulan adaty egrilik bilen deňeşdirmek üçin belli bir konsentrasiýa nusgasyna ölçenen maddany goşmakdyr.Otnositel dikeldişler esasan takyklyk üçin barlanýar.


Iş wagty: Iýun-02-2022