Development Of Reference Material For Converter Slag

habarlar

Öwüriji şlak üçin salgylanma materialynyň ösüşi

Homeurduň içinde we daşary ýurtlarda öwrüji şlaklarynyň has köp ulanylmagy bilen, öwrüji şlaklarynyň kompozisiýasyny kesgitlemek üçin has köp talaplar bar.Ölçeg standarty hökmünde, adaty nusga ölçeg prosesine gözegçilik we ölçeg netijelerine baha bermek üçin aýrylmaz gural bolup, yzygiderli we deňeşdirip boljak global ölçeg özara tanamak ulgamyny döretmek üçin maddy esas we kepillikdir.Bu taslama tarapyndan işlenip düzülen adaty nusga, dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek esasy elementleriň paýhasly kompozisiýa dizaýnyna we gradiýent paýlanyşyna eýe.Bar bolan içerki standart nusgalar bilen deňeşdirilende, ýene 7 element bar.Milli ülňülere laýyklykda metallurgiki gaty galyndylaryň standart material ösüş we synag ulgamyny döretmek;2 sany milli standarty we 4 sany senagat standartyny ýazyň;Tekst ülňüleriniň we fiziki ülňüleriň täsirli utgaşmasyny durmuşa geçirmek üçin kärhanalar we gözleg institutlary üçin fiziki ülňüleri we yzygiderli çözgütleri üpjün etmek, metallurgiýa gaty galyndylaryny hemmetaraplaýyn ulanmagyň netijeliligini we goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak.Soňky üç ýylda önümleriň satuw girdejisi 14,73 million ýuana, girdeji we salgyt 2,98 million ýuana ýetdi.Шул gowy sosial peýdalary bar.


Iş wagty: 31-2022-nji mart