Deep Exchange And Cooperation With Metallurgical Industry Information Standard Research Institute

habarlar

Metallurgiýa senagaty maglumatlary standart gözleg instituty bilen çuňňur alyş-çalyş we hyzmatdaşlyk

17-nji sentýabrda öýlän Metallurgiýa senagatynyň maglumat ülňüleri institutynyň partiýa komitetiniň sekretary, dekan Zhangan Longqiang we institutyň degişli işgärleri we partiýa komitetiniň sekretary, çig metallurgiýany saklaýar we degişli bölüm müdiri şol bir komitetiň kiçi komitetiniň gurluşyk işidir, çuňňur ulgamy alyş-çalyş, hyzmatdaşlygyň niýeti bilen standart ulgamy täzeden gözden geçirmek, metallurgiýa standart nusga maglumat tor gurluşygy, metallurgiýa standart nusga elektrik iş platformasynyň gurluşyk işi.Prezident Ni Şuşeng delegasiýa mähirli garşylady we Prezident Zhang Longqianga instituta berýän goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi.Institutyň geljekdäki ösüşiniň halkaralaşmaga esaslanjakdygyny, halkara ülňülerine täzeden garamaga işjeň gatnaşjakdygyny, Hytaýyň “Guşak we ýol” başlangyjyna jogap berjekdigini we fiziki ülňüleri güýçli ösdürjekdigini aýtdy.Milli ylmy gözleg instituty hökmünde INSTITUTE Maglumat ülňüleri birnäçe halkara standartlaşdyryş tehniki guramalarynyň sekretarýatyny, şeýle hem metallurgiýa standart nusga komitetiniň sekretarýatyny ýerine ýetirýär.Maglumat ülňüleri institutynyň çeşmeleri we platforma artykmaçlyklary bilen institutyň ýokary hilli ösüşi üçin goldaw bermäge umyt edýäris.Prezident Zhang Longqiang, Maglumat ülňüleri institutynyň ynamy we goldawy üçin minnetdarlygyny bildirdi we Milli standart nusga komitetiniň metallurgiýa kiçi komitetini gurmak, standart düzmek we gaýtadan işlemek, metallurgiýa standarty üçin iki tarapyň hem giň hyzmatdaşlygyň geljegine ünsi çekdi. maglumat torunyň gurluşygy, metallurgiýa standart nusgasy elektron söwda platformasynyň gurluşy we beýleki taraplar.Maglumat ülňüleri instituty, kärhanalara esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga we "14-nji bäşýyllyk meýilnamanyň" ýokary hilli ösmegine goşant goşmak üçin standartlaşdyryş gurluşygy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, giňişleýin maslahat beriş we beýleki ugurlardaky artykmaçlyklaryny doly oýnamagy dowam etdirer. Institut.

new2-1
new2-2
new

Iş wagty: 31-2022-nji mart