Certified Reference Material

önümleri

Kepillendirilen salgylanma materialy

Gysga düşündiriş:

CRM demir magdanyny seljermekde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik etmek we kalibrlemek üçin ulanylýar, şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Chemical Analysis (1)
Chemical Analysis (2)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. ZBK 306 üçin kepillendirilen bahalar (köpçülikleýin bölek%)

San

Elementler

TFe

FeO

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

ZBK 306

Kepillendirilen bahalar

65.66

0.54

1.92

1.64

0.056

0.102

Näbellilik

0.17

0.06

0.04

0.04

0.006

0.008

San

Elementler

S

P

Mn

Ti

K2O

Na2O

ZBK 306

Kepillendirilen bahalar

0.022

0.060

0.135

0.048

0.018

0.007

Näbellilik

0.001

0.002

0.003

0.002

0.002

0.002

Derňew usullary

Tablisa 2. Derňew usullary

Kompozisiýa

Usul

TFe

Titan (III) hloridi azaltmak kaliý dihromaty titrlemek usuly

FeO

Kaliý dihromaty titrlemek usulyPotensiometrik titrimetrik usul

SiO2

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usulySilikomolibd gök spektrofotometrik usulICP-AES

Al2O3

Çylşyrymlyometrik titrlemek usulyHrom azurol S fotometrik usulyICP-AES

CaO

ICP-AESAAS

MgO

ICP-AESAAS

S

Bariý sulfat grawimetriki usulyKükürdiň mukdaryny kesgitlemek üçin eombustiýa ýodometrik usuly

P

Bismut fosfomolibdat gök spektrofotometrik usulICP-AES

Mn

Kaliý döwürleýin spektrofotometrik usulICP-AESAAS

Ti

Diantipiril metanyň fotometrik usulyICP-AES

K2O

ICP-AESAAS

Na2O

ICP-AESAAS

Birmeňzeşligi barlamak we durnuklylygy barlamak

Şahadatnamanyň möhleti: Bu CRM kepilnamasy 2028-nji ýylyň 1-nji dekabry aralygynda hereket edýär.

Tablisa 3. Birmeňzeşligi barlamagyň usullary

Kompozisiýa

Derňew usullary

Iň pes nusga (g)

TFe

Titan (III) hloridi azaltmak kaliý dihromaty titrlemek usuly

0.2

FeO

Kaliý dihromaty titrlemek usuly

0.2

SiO2, Al2O3, CaO, MgO

ICP-AES

0.1

Mn, Ti

ICP-AES

0.2

P, K.2Ustunde2O

ICP-AES

0.5

S

Kükürdiň mukdaryny kesgitlemek üçin eombustiýa ýodometrik usuly

0.5

Gaplamak we saklamak

Kepillendirilen salgylanma materialy plastik örtükli aýna çüýşelere gaplanýar.Arassa agramy 70 gr.Saklananda guraklygy saklamak maslahat berilýär.Kepillendirilen salgylanma materialyny ulanmazdan ozal 1 sagat 105 dried guradmaly, soň bolsa çykaryp, otag temperaturasyna sowatmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň