Certificate of Certified Reference Material Ash fusibility

önümleri

Kepillendirilen salgylanma materialynyň kepilnamasy

Gysga düşündiriş:

Kömür derňewi laboratoriýasy, Merkezi kömür gözleg instituty (Hytaýyň kömür hiline gözegçilik we synag merkezi)

Bu kepillendirilen salgylanma materialy, külüň ygtybarlylygyny kesgitlemekde synag atmosferasynyň dogrulygyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem derňew işine we usuly bahalandyrmaga hil gözegçiliginde ulanylyp bilner.


 • Nusga belgisi:GBW11124g
 • Şahadatnamanyň senesi:Sentýabr, 2020
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Taýýarlyk we birmeňzeşlik synagy

  Bu kepillendirilen maglumat materialy seresaplylyk bilen saýlanan çig kömürden ýasalýar.Kömür howa bilen guradyldy, ululygy <0,2 mm-e çenli azaldyldy we 815 at derejesinde hemişelik massa we birmeňzeş görnüşde ýakyldy, soňra aýratyn çüýşeli enjamlara gaplandy.

  Birmeňzeşlik synagy, çüýşeli bölümlerde küldäki kükürdi we peselýän atmosferada FT kesgitlemek arkaly geçirildi.Derňew üçin alnan iň az massa 0,05g (kükürt) we takmynan 0,15g (FT).Üýtgeşiklik derňewi, dürli çüýşeleriň arasyndaky üýtgeýşiň köpeltmek kesgitlemeleriniň üýtgemeginden düýpgöter tapawutly däldigini görkezdi.

  Ash fusibility (2)
  Ash fusibility (1)

  Kepillendirilen baha we näbellilik

  Nusga belgisi

  Synag atmosferasy

  Kepillendirilen baha we näbellilik

  Aýratyn häsiýetli eriş temperaturasy (℃)

  Deformasiýa temperaturasy

  (DT)

  Softumşatmak

  Temperatura

  (ST)

  Isarym şar

  Temperatura

  (HT)

  Akýan

  Temperatura

  (FT)

  GBW11124g

  Azaltmak

  Kepillendirilen baha

  Näbellilik

  1161

  17

  1235

  18

  1278

  14

  1357

  16

  Okislenme

  Kepillendirilen baha

  Näbellilik

  1373

  15

  1392

  16

  1397

  13

  1413

  19

  Bu ýerde peselýän atmosfera (50 ± 5)% CO garyndy gazlary peje girizmek arkaly alynýar2 we (50 ± 5)% H.2(iň synaglarda) ýa-da peçde grafit bilen antrasitiň dogry gatnaşygy (birnäçe synagda);oksidleýji atmosfera peçiň üsti bilen erkin aýlanýar.

  Derňew usullary we şahadatnama

  Şahadatnama derňewleri, birnäçe hünärli barlaghanalar tarapyndan Hytaýyň Milli GB / T219-2008 standartyna laýyklykda geçirildi.

  Kepillendirilen baha X görnüşinde aňladylýarT± U X X.Tortaça bahadyr we U giňeldilen näbellilikdir (95% ynam derejesi).

  Nusgalary taýýarlamak, statistiki derňew we sertifikasiýa alyp barýan tehniki ölçegleriň umumy ugry we utgaşdyrylmagy Hytaýyň kömür hiline gözegçilik we synag merkezi, Hytaý kömür gözleg instituty tarapyndan geçirildi.

  Durnuklyk

  Bu kepillendirilen salgylanma materialy uzak wagtlap durnuklydyr.Hytaýyň kömüriň hiline gözegçilik we synag merkezi, kepillendirilen bahanyň üýtgemegine yzygiderli gözegçilik eder we haýsydyr bir möhüm üýtgeşme bar bolsa ulanyjylara habar berer.

  Gaplamak we saklamak

  1) Bu kepillendirilen maglumat materialy, 30g / çüýşe plastik çüýşe gaplanýar.

  2) Materiallary öz içine alýan çüýşäni berk saklamaly we sowuk we gurak ýerde saklamaly we diňe zerur bolanda açmaly.

  3) Bu kepillendirilen salgylanma materialy esasan synag synagynda ulanylýar

  atmosfera we synag netijesine baha bermek.Synag netijesi bilen ST, HT, FT kepillendirilen bahasynyň arasyndaky tapawutlar 40 than-dan ýokary bolmasa, synag atmosferasy dogry;bolmasa, synag atmosferasy dogry däl we käbir düzedişler zerurdyr.

  4) Bu kepillendirilen material, peçiň temperaturasynyň gyşarmagyny kesgitlemekde ulanylmaýar, ulanyjylar synagdan ozal peçiň temperaturasynyň dogry gözegçilikde saklanandygyna göz ýetirmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň